ข่าวที่ดึงมา

เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท : รวมข้อเขียนของพระอาจารย์ชาวจีนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี /

2 ชั่วโมง 3 minutes ago
กรุงเทพฯ : ชวนอ่าน, 2557 . 303 หน้า : 24 ซม.. 9786167935010 Place Hold on เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท :

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : ระบบการดูแลอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ [2nd]

2 ชั่วโมง 3 minutes ago
By สาวิกา อุณหนันท์, ม.ล.. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549 . 42 หน้า : 23 ซม.. 9749871367 Place Hold on คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : ระบบการดูแลอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ [2nd]

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน [2nd]

3 ชั่วโมง 3 minutes ago
By กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549 . 53 หน้า : 23 ซม.. 9749871510 Place Hold on คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน [2nd]

อาทิตย์อุไทย /

3 ชั่วโมง 3 minutes ago
By สัจธรรม. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551 . 207 หน้า : 23 ซม.. 9789741630936 Place Hold on อาทิตย์อุไทย /

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง [2nd]

3 ชั่วโมง 3 minutes ago
By ชาติชาย ณ เชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549 . 36 หน้า : 23 ซม.. 9749871340 Place Hold on คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง [2nd]

สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

3 ชั่วโมง 3 minutes ago
By เสน่ห์ จามริก. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2542 . 303 หน้า 9748718379 Place Hold on สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

ข้างสำรับมอญ /

3 ชั่วโมง 3 minutes ago
By องค์ บรรจุน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 . 269 หน้า : 18.5 ซม.. 9789740212843 Place Hold on ข้างสำรับมอญ /

ความเป็นไทย : วิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต

4 ชั่วโมง 3 minutes ago
กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2553 . 200 หน้า : 33 ซม.. 9786167192420 Place Hold on ความเป็นไทย : วิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต

พิศเจริญ : หนังสือภาพและอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา /

1 วัน 3 ชั่วโมง ago
By เกรียงไกร ไวยกิจ, บรรณาธิการภาพ. นนทบุรี : โครงการ "กตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา", 2554 . 179 หน้า : 22 ซม.. 9789744018779 Place Hold on พิศเจริญ :