New books

พุทธธรรม 1 [12th]

15 ชั่วโมง 54 minutes ago
By พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547 . 3 เล่ม : 26 ซม.. 9745754927 Place Hold on พุทธธรรม 1 [12th]

ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

16 ชั่วโมง 54 minutes ago
By นิตยา โพธิ์นอก. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 . 182 หน้า ; 21 ซม.. 9789744497581 Place Hold on ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร /

16 ชั่วโมง 54 minutes ago
By ธานินทร์ กรัยวิเชียร. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548 . 73 หน้า ; Place Hold on คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร /

จาก 14 ตุลา ถึง 6 ตุลา /

20 ชั่วโมง 54 minutes ago
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551 . 263 หน้า : 21 ซม.. 9789743497209 Place Hold on จาก 14 ตุลา ถึง 6 ตุลา /

กรณีศึกษา : การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
By รัชดา ฉายสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548 . 124 หน้า : 21 ซม.. 9749390164 Place Hold on กรณีศึกษา :

ปฏิรูประบบการเรียนรู้และจัดการการศึกษา : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (LDI Booklet 11).

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 91 หน้า : 21 ซม.. Place Hold on ปฏิรูประบบการเรียนรู้และจัดการการศึกษา :

ปฏิรูปสังคม แก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเข้มแข็ง : ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (LDI Booklet 7).

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 151 หน้า : 21 ซม.. Place Hold on ปฏิรูปสังคม แก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเข้มแข็ง :

ปฏิรูปการจัดการที่ดินและทรัพยากร : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีพัฒนาประเทศไทย (LDI Booklet 6).

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 60 หน้า : 21 ซม.. Place Hold on ปฏิรูปการจัดการที่ดินและทรัพยากร :

การปฏิรูประบบพลังงาน : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (LDI Booklet 9).

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 90 หน้า : 21 ซม.. Place Hold on การปฏิรูประบบพลังงาน :

ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม : ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (LDI Booklet 4).

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 57 หน้า ; 21 ซม.. Place Hold on ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม :

ปฏิรูประบบตรวจสอบขจัดคอร์รัปชัน : ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (LDI Booklet 5).

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 84 หน้า : 21 ซม.. Place Hold on ปฏิรูประบบตรวจสอบขจัดคอร์รัปชัน :

ประชาชนจัดการตนเอง : 5 กรณีศึกษาการปฏิรูปสังคมภาคสนาม (LDI Booklet 1) /

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 104 หน้า : 21 ซม.. Place Hold on ประชาชนจัดการตนเอง :

ปฏิรูประบบเกษตรกรรม : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (LDI Booklet 10).

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 88 หน้า : 21 ซม.. Place Hold on ปฏิรูประบบเกษตรกรรม :

ปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้ง และการเข้าสู่อำนาจรัฐ : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (LDI Booklet 8).

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 . 91 หน้า : 21 ซม.. Place Hold on ปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้ง และการเข้าสู่อำนาจรัฐ :
Search results with limit(s): '(suppress:false) AND itype:(("GB"))' at National Assembly Library of Thailand
54 minutes 32 seconds ago