Legislative Documents

เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2 วัน 15 ชั่วโมง ago
เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

6 วัน 10 ชั่วโมง ago
ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

6 วัน 11 ชั่วโมง ago
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

6 วัน 11 ชั่วโมง ago
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

1 สัปดาห์ ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
32 minutes 29 seconds ago