Legislative Documents

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/วันศุกร์ที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เล่มที่ 1

1 วัน 20 ชั่วโมง ago
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/วันศุกร์ที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เล่มที่ 1

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14/วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เล่มที่ 2

1 วัน 21 ชั่วโมง ago
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14/วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เล่มที่ 2

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 10 สิงหาคมคม 2565

2 วัน 3 ชั่วโมง ago
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 10 สิงหาคมคม 2565

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ) วุฒิสภา

2 วัน 20 ชั่วโมง ago
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ) วุฒิสภา

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... วุฒิสภา

2 วัน 20 ชั่วโมง ago
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... วุฒิสภา

ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ

2 วัน 23 ชั่วโมง ago
ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ

ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ

2 วัน 23 ชั่วโมง ago
ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว) โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

3 วัน 21 ชั่วโมง ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว) โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

3 วัน 22 ชั่วโมง ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

3 วัน 22 ชั่วโมง ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

1 สัปดาห์ ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

1 สัปดาห์ ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

1 สัปดาห์ ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

1 สัปดาห์ 1 วัน ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

1 สัปดาห์ 1 วัน ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ

1 สัปดาห์ 1 วัน ago
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน

1 สัปดาห์ 1 วัน ago
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน
1 ชั่วโมง 6 minutes ago