Legislative Documents

ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

1 วัน 2 ชั่วโมง ago
ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง ตลาดสินค้า OTOP เทศบาลเมืองมุกดาหาร

1 วัน 2 ชั่วโมง ago
ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง ตลาดสินค้า OTOP เทศบาลเมืองมุกดาหาร

การผันน้ำจากเขื่อนน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม

1 วัน 2 ชั่วโมง ago
การผันน้ำจากเขื่อนน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

1 วัน 2 ชั่วโมง ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

1 วัน 3 ชั่วโมง ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....

1 วัน 3 ชั่วโมง ago
ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. ....

1 วัน 23 ชั่วโมง ago
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

1 วัน 23 ชั่วโมง ago
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

1 วัน 23 ชั่วโมง ago
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
16 minutes 4 seconds ago