ข่าวที่ดึงมา

บุตรธิดาแห่งดวงดาว

2 วัน 18 ชั่วโมง ago
By เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2552 . 143 หน้า : 19 ซม.. 9789743198496 Place Hold on บุตรธิดาแห่งดวงดาว

พระบรมธรรมิกราช /

2 วัน 22 ชั่วโมง ago
By ธนัช สุขวิมลเสรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 . 545 หน้า : 9789742572815 Place Hold on พระบรมธรรมิกราช /

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

2 วัน 22 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

2 วัน 22 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

กลไกรัฐสภา

3 วัน 2 ชั่วโมง ago
By เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2518 . 1 เล่ม : Place Hold on กลไกรัฐสภา

20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

3 วัน 5 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : openbooks, 2550 . 622 หน้า : 21 ซม.. 9789748233215 Place Hold on 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

"อยู่กับภัยใกล้ตัว" / ผู้เขียน สมิทธ ธรรมสโรจ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ทวิดา กมลเวชช,

3 วัน 5 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553 . 136 หน้า : 30 ซม.. 9786167217338 Place Hold on "อยู่กับภัยใกล้ตัว" /

การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิด และการประยุกต์ใช้ = Community capacity building : concept and applications /

3 วัน 5 ชั่วโมง ago
By วีณา เที่ยงธรรม. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2558 . 192 หน้า : 25 ซม.. 9786162796760 Place Hold on การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิด และการประยุกต์ใช้ =

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น /

3 วัน 5 ชั่วโมง ago
By ทวิดา กมลเวชช. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2555 . 130 หน้า : 21 ซม.. 9789744496102 Place Hold on คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น /

ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 /

3 วัน 21 ชั่วโมง ago
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 . 322 หน้า ; 29 ซม.. 9789745184909 Place Hold on ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 1-7 /

ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 /

3 วัน 21 ชั่วโมง ago
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 382 หน้า ; 29 ซม.. 9786115050642 Place Hold on ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 /