ข่าวที่ดึงมา

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

4 วัน 3 ชั่วโมง ago
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

4 วัน 23 ชั่วโมง ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

365 วลีฮิต จีน /

5 วัน ago
By ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 . 200 หน้า : 19 ซม.. 9789742899257 Place Hold on 365 วลีฮิต จีน /

ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้เสนอ 

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้เสนอ 

ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตามมาตรา 69…

5 วัน 2 ชั่วโมง ago
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553)