ข่าวที่ดึงมา

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

การต่อสู้ที่ปาตานีของ 'วันกาเดร์' /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ซากีย์ พิทักษ์คุมพล. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์ดีบุ๊คส์ (deepbooks) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2558 . 165 หน้า : 18 ซม.. 9786169167785 Place Hold on การต่อสู้ที่ปาตานีของ 'วันกาเดร์' /

ประมวลสาระชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 . 430 หน้า : 26 ซม.. 9746458957 Place Hold on ประมวลสาระชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 /

วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By วิชัย ตันศิริ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 . 571 หน้า : , หนังสือแนะนำ 21 ซม.. 9741332955 Place Hold on วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย /

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว.. กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 . 306 หน้า : 26 ซม.. 9743471588 Place Hold on ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ

กล้าได้อีก! /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By วรภัทร์ ภู่เจริญ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558 . 171 หน้า : 21 ซม.. 9786163760135 Place Hold on กล้าได้อีก! /

ความเป็นมาของการปกครองในระบบรัฐสภาและระบบรัฐสภาในประเทศไทย /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518 . 202 หน้า ; 19 ซม.. Place Hold on ความเป็นมาของการปกครองในระบบรัฐสภาและระบบรัฐสภาในประเทศไทย /

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 [11th]

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 . 513 หน้า : 29.5 ซม.. 9746113208 Place Hold on เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 [11th]

เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 [11th]

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 . 991 หน้า : 29.5 ซม.. 9746113771 Place Hold on เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 [11th]

The age of sustainable development

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By Sachs, Jeffrey D.. New York : Columbia University Press, 2015 . 543 p. : 23 cm.. 9780231173155 Place Hold on The age of sustainable development

รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)