กำไรของแผ่นดิน

กำไรของแผ่นดิน

กำไรให้แก่แผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดำริ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย จึงได้จัดทำหนังสือพร้อมแผ่นซีดีประกอบในเล่มนี้ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งได้มีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือภายใต้คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุมากกว่า 30 รายการ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

ภาพและข้อเขียนที่ปรากฏในซีดีและหนังสือเล่มนี้ ทำให้เห็นว่าการเสด็จฯ ไปทรงงานตามพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ นั้น ล้วนแต่เป็นพื้นที่ลำบาก ทุรกันดารเป็นอย่างมาก แต่ไม่ทรงย่อท้อที่จะเสด็จฯ ไปทรงงานในพื้นที่เหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ได้มีโอกาสทำงานตามความสามารถ มีอาหารสำหรับบริโภค มีรายได้ไว้ใช้จ่าย ผลที่เกิดคือ ทำให้ประชาชนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง มีความสุข ประเทศชาติรุ่งเรืองขึ้น ซึ่งเป็น "กำไรของแผ่นดิน" นอกจากนั้น บทความต่าง ๆ จะทำให้ทราบถึงแนวพระราชดำริที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานไทย การสร้างงานและแหล่งอาหาร โดยแบ่งเนื้อหาไว้เป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นพระราชกรณียกิจในภาพรวม จะได้เห็นถึงพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดิน พร้อมทั้งหลักการทรงงานที่สำคัญ ๆ ที่พระองค์ทรงงานไว้มากมายนั้น

ส่วนที่ 2 หลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญ ๆ เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้ซึ่งได้ทำงานถวายในเรื่องนั้นโดยตรง ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความให้ได้ทราบกัน

ส่วนที่ 3 รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การประสานงานของสำนักงาน กปร. เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น

ส่วนที่ 4 เป็นการรวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้พระราชทาน แนวพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แผ่นซีดี เรื่อง "กำไรของแผ่นดิน" ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) หากท่านที่สนใจสามารถมาขอใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (ม.ป.ป.). กำไรของแผ่นดิน. [CD 585]

ผู้จัดทำ :
สมเกียรติ หะรังศรี, นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่

แสดงความเห็น