สาระสังเขปหนังสือใหม่ ฉบับที่ 8 : สิงหาคม 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
08
จำนวนหน้า :
23

 

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

 • กรมศิลปากร, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2561). จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [DS586 ภ671จ 2561]

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)

 • กระทรวงการต่างประเทศ. (2562). ร้อยเรื่องเล่า ตอน การทูต 5 มี. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [JZ1405 ก452ร 2562]

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

 • กองบรรณาธิการธรรมนิติ. (2562). ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2562. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [KI22 ธ339ป 2562]

หนังสือหมวดแพทยศาสตร์ (R)

 • กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2561). พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย . กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [R AG790 ส639พ 2561]

หนังสือหมวดอ้างอิง

 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2561). อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม 4 (อักษร ย-ฮ) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [อ AG410.T5 ร421อ 2561 ล.4]

หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

 • ปิยะนาถ สรรพา. (2560). กาแฟชนเผ่าการกลายเป็นผู้ประกอบการกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กรณีศึกษา: บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [ว HD9199.T53.C5 ป619ก 2560]
 • ภัทณิดา โสดาบัน. (2560). การศึกษาลักษณ์ทางภาษา และรูปแบบของคำให้การจริงและคำให้การเท็จในภาษาไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [ว PL4157 ภ352ก 2560]
 • สิทธิกร ขาวสะอาด. (2559). ภาพสะท้อนของสังคมเร่งพัฒนา (ชนบท). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. [ว NB1023 ส721ภ 2559]

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

 • กระทรวงคมนาคม. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปี 2561 กระทรวงคมนาคม. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [คค-1.1 2561]
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [ทก 02 1.1 2561]
 • สำนักงานศาลปกครอง. (2560). รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2559. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [ศป 11 1.2 2559]
 • สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [ศย 14 1.1 2561]
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2562). รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สธ 11 1.1 2561]
 • สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [นร 09 1-1 2560]
 • สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [นร 03 1.1 2560]
 • สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2561). รายงานประจำปี 2560 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [นร 05 1.1 2560]
 • สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2561). บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560-12 กันยายน 2561). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [นร 05 1.2 2561]