สาระสังเขปหนังสือใหม่ ฉบับที่ 9 : กันยายน 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
09
จำนวนหน้า :
21

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

 • ปราณี ปราบริปู. (2561). จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. [DS578.32 ส731จ 2561]

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)

 • ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (2561). ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม 2 : ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2560-2561. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. [JZ1734 ช926ย 2561]

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

 • มานิตย์ จุมปา. (2561). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [KC31 ม453ค 2561]

หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

 • นภาภรณ์ บัวแก้ว. (2560). รูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. [ว SB324.55 น198ร 2560]
 • สุรพล ศรีวิทยา. (2560). การบังคับใช้กฎหมายไทยตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงอาเซียนทางด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. [ASEAN ว KP111 ส852ก 2560]

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

 • กระทรวงการคลัง, กรมบัญชีกลาง. (ม.ป.ป.). รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [กค04 1.2 2559]
 • กระทรวงการคลัง, สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง. (2562.). รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [กค02 1.1 2561]
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2562.). รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [ทส10 7.3 354.3 2561]
 • กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปี 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [พน06 1.1 2561]
 • กระทรวงมหาดไทย, กรมที่ดิน. (2562). รายงานประจำปี 2561 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [มท05 1.1 2561]
 • กระทรวงยุติธรรม, กรมบังคับคดี. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปี 2561 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [ยธ05 1.1 2561]
 • กระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2562). รายงานประจำปี 2561 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [รง05 1.1 2561]
 • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. (ม.ป.ป.). รายงานประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [กง04 1.1 2561]
 • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี. (ม.ป.ป.). รายงานกิจการประจำปี 2561 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [มธ02 1.1 2561]
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. (ม.ป.ป.). รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน   การตรวจเงินแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [ตผ-1.2 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 2. (2561). รายงานผลการพิจารณาเรื่อง แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไป ด้านภารกิจและการจัดตั้ง การบริหารการคลัง การบริหารงานบุคคล และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว10 7.3 320.8 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 3. (2562). รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดบริการสำหรับคนพิการทางจิตสังคมตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว18 7.3 362.2 2560]