สาระสังเขปบทความวารสาร ฉบับที่ 4 : เมษายน 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
04
จำนวนหน้า :
35

 

สาระสังเขปบทความวารสารในเล่มนี้ ประกอบด้วย

หมวดกฎหมาย

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. (กันยายน 2561-มีนาคม 2562). ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีกับภาษีอากร. The Profit and Loss Calculation Difference between Accounting and Tax in Revenue and Expense Recognition. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(1), 34-52.
 • ทรงพล สุวรรณพงศ์. (กันยายน 2561-มีนาคม 2562). ความรับผิดทางอาญาของเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี Criminal Liability of Children Who Are Not Over 10 Years of Age. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(1), 80-91.
 • วรภัทร รัตนาพาณิชย์. (กันยายน 2561-มีนาคม 2562). ปัญหาการประกันภัยเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ Problems on Insurance Relating to Copyright Infringement. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(1), 53-65.
 • สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล. (กันยายน 2561-มีนาคม 2562). แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของกฎหมายไทย Guidelines for resolving fundamental problems of Thai law. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(1), 66-79.
 • สมหมาย จันทร์เรือง. (กันยายน 2561-มีนาคม 2562). กฎหมายทางวัฒนธรรม Cultural Law. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(1), 15-33.

วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine

 • ปรานี สุขศรี. (กุมภาพันธ์ 2562). ลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน... นายจ้างมีหน้าที่อย่างไร และลูกจ้างได้รับความคุ้มครองอย่างไร ตามกฎหมายเงินทดแทน (ฉบับใหม่). วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(194), 63-67.
 • พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. (กุมภาพันธ์ 2562). กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ตกลงเลิกสัญญาจ้าง. วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(194), 68-72.
 • วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์. (กุมภาพันธ์ 2562). อายุเป็นเพียงตัวเลข. วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(194), 56-58.
 • ปรานี สุขศรี. (มีนาคม 2562). ผู้ประกันตน...สมัครใจลาออก (เพราะถูกข่มขู่ให้กลัว) หรือสมัครใจร่วมจาก รับเงิน “ว่างงาน” อย่างไร?. วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(195), 63-67.
 • พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. (มีนาคม 2562). กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : อย่างไรถือว่าเลิกจ้าง. วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(195), 68-73.
 • วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์. (มีนาคม 2562). ลาออกโดยไม่สุจริต. วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(195), 56-58.

วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร

 • ชุมพร เสนไสย. (กุมภาพันธ์ 2562). ฝากครรภ์ คลอดบุตร ลดหย่อนบุตร ปี 2561 ...หักอย่างไร (ตอนแรก). วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(449), 53-57.
 • ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล. (กุมภาพันธ์ 2562). ภาษีของบริษัทต่างประเทศ (ตอนที่ 1). วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(449), 47-52.
 • วินัย ปณิธานรักษ์ชัย. (กุมภาพันธ์ 2562). สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมคนพิการ. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(449), 23-30.
 • ชุมพร เสนไสย. (มีนาคม 2562). ฝากครรภ์ คลอดบุตร ลดหย่อนบุตร ปี 2561... หักอย่างไร (ตอนจบ). วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(450), 49-53.
 • ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล. (มีนาคม 2562). ภาษีของบริษัทต่างประเทศ (ตอนจบ). วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(450), 43-48.
 • วินัย ปณิธานรักษ์ชัย. (มีนาคม 2562). สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจ้างงาน. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(450), 15-20.

หมวดรัฐศาสตร์

เทศาภิบาล

 • กองบรรณาธิการเทศาภิบาล. (มีนาคม 2562). กระทรวงมหาดไทยกับการเตรียมความพร้อม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2562. เทศาภิบาล, 114(3), 15-19.
 • กองบรรณาธิการเทศาภิบาล. (มีนาคม 2562). พินัยกรรม. เทศาภิบาล, 114(3), 60-63.
 • ทีมวิชาการเทศาภิบาล. (มีนาคม 2562). พลวัตรของกฎหมายปกครองท้องที่. เทศาภิบาล, 114(3), 38-48.

หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

การเงินธนาคาร

 • เทคนิคประหยัดภาษีเงินได้ Tax Saving. (มีนาคม 2562). การเงินธนาคาร, (443), 160-166.
 • ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย. (มีนาคม 2562). การเงินธนาคาร, (443), 110-115.
 • Bank of The Year 2019. (เมษายน 2562). การเงินธนาคาร, (444), 157-170.
 • สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต. (เมษายน 2562). การเงินธนาคาร, (444), 104-107.

ดอกเบี้ย

 • ผ่าดีล!! ควบรวม TMB TBANK. (มีนาคม 2562). ดอกเบี้ย, 39(453), 32-40.
 • สัมภาษณ์พิเศษนิยต มาศะวิสุทธิ์ ผู้บริหารสูงสุด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM. (มีนาคม 2562). ดอกเบี้ย, 39(453), 18-30.

วารสารการเงินการคลัง

 • นรพันธ์ อัศววัลลภา และ ชลธิศ ยังวิวัฒน์. ก้าวสู่มิติใหม่เมืองแห่งอนาคต. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). วารสารการเงินการคลัง, 30(97), 28-39.
 • สัมภาษณ์พิเศษนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจปี 2562. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). วารสารการเงินการคลัง, 30(97), 7-10.

หมวดสังคมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม

 • ดุลยภาค ปรีชารัชช. (เมษายน 2562). พลังภูมิศาสตร์คองบองกับการล่มสลายของอยุธยา. ศิลปวัฒนธรรม, 40(6), 70-83. 
 • ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. (เมษายน 2562). “เพลงเขมรไทรโยค” อมตะพระราชนิพนธ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ “นักดนตรีใหญ่แห่งกรุงสยาม”. ศิลปวัฒนธรรม, 40(6), 4-10. 

หมวดวิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

วารสารอาหารและยา

 • วิสูตร ศิริพัฒนกุลขจร. (มกราคม-เมษายน 2562). การสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการจัดการฉลากอาหาร กรณีศึกษา ตลาดไท. วารสารอาหารและยา, 26(1), 11-22. 
 • ศิริกุล อำพนธ์. (มกราคม-เมษายน 2562). การพัฒนามาตรการในการควบคุมการนำเข้าวัตถุเสพติด : กรณีนักท่องเที่ยวนำเข้าวัตถุเสพติดเพื่อใช้ในการรักษาเฉพาะตน. วารสารอาหารและยา, 26(1), 48-60. 
 • อรนิภา วงศ์สีลโชติ. (มกราคม-เมษายน 2562). ปัญหาการใช้ยาเสริมธาตุเหล็กชนิดรับประทาน (Oral Iron Replacement Therapy Problems). วารสารอาหารและยา, 26(1), 4-10.