สาระสังเขปบทความวารสาร ฉบับที่ 10 : ตุลาคม 2562

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2562
เดือน :
10
จำนวนหน้า :
25 หน้า

 

สาระสังเขปบทความวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย

หมวดกฎหมาย

ดุลพาห

 • เกรียงไกร เจียมบุญศรี. (กันยายน-ธันวาคม 2561). การใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์. ดุลพาห, 65(3), 149-182.
 • นิพันธ์ จิตะสมบัติ, และ เอกสิทธิ์ ฤทธิ์วีระเดช. (กันยายน-ธันวาคม 2561). การนำทรัพย์สินมีรูปร่างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่างมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ : ศึกษากรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์. ดุลพาห, 65(3), 67-79.
 • มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร. (กันยายน-ธันวาคม 2561). การประยุกต์หลักการจัดการแบบอ้างอิง หลักฐานการจ่ายสำนวนคดีในศาลยุติธรรม. ดุลพาห, 65(3), 80-102.
 • อุทิศ สุภาพ. (กันยายน-ธันวาคม 2561). มาตรการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในเชิงปรัชญาอาชญาวิทยา. ดุลพาห, 65(3), 194-200.

วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine

 • ปรานี สุขศรี. (กันยายน 2562). 9 ปัญหา เรื่องสิทธิรับ “เงินชราภาพ” จากกองทุนประกันสังคม. วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(201), 66-70. 
 • พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. (กันยายน 2562). สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (ตอนที่ 5). วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(201), 59-65. 
 • วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์. (กันยายน 2562). โยกย้ายลูกจ้างอย่างไรไม่ให้มีปัญหา. วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine, 17(201), 52-54.

วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร

 • ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, และ พิจิต ตราชูธรรม. (กันยายน 2562). แม้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออก ก็ต้องรับผิด. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(456), 58-63.
 • ชุมพร เสนไสย. (กันยายน 2562). ผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายจ่ายคำนวณกำไรสุทธิทั้งหมดได้หรือไม่. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(456), 34-41.
 • ประพันธ์ คงเอียด. (กันยายน 2562). ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(456), 71-76.
 • เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ. (กันยายน 2562). รู้เท่า ตามทัน อากรแสตมป์ สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร, 38(456), 52-57.

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นิรมัย พิศแข มั่นจิตร. (มีนาคม 2562). ศาลปกครองกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง: ศึกษากรณี การควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,     48(1), 29-69.
 • นิลุบล เลิศนุวัฒน์. (มีนาคม 2562). สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท: ศึกษากรณี บริษัทจำกัด. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 48(1), 70-106.
 • วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์. (มีนาคม 2562). ขอบเขตของการกระทำชำเรา การกระทำอนาจาร และการคุกคามทางเพศ. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 48(1), 107-138.
 • สมพรนุช ตันศรีสุข. (มีนาคม 2562). การรับและจำหน่ายทรัพย์มรดกของพระภิกษุ: ความสัมพันธ์กับพระวินัยและปัญหาในทางปฏิบัติ. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 48(1), 139-160.
 • อำนาจ วงศ์บัณฑิต. (มีนาคม 2562). มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะทางบก. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 48(1), 1-28.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

 • ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย. (มกราคม-เมษายน 2562). ศาลรัฐธรรมนูญกับการนำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 21(61), 12-27.
 • ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด. (มกราคม-เมษายน 2562). หลักนิติธรรม : การรับรู้ในสังคมไทยกับมาตรการด้านสื่อสารมวลชน. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 21(61), 106-119.
 • ปัญญา อุดชาชน. (มกราคม-เมษายน 2562). วิพากษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศาลรัฐธรรมนูญ. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 21(61), 62-88.
 • มนตรี กนกวารี. (มกราคม-เมษายน 2562). สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 21(61), 136-152.
 • วิทยา อาคมพิทักษ์. (มกราคม-เมษายน 2562). โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 21(61), 180-201.

หมวดรัฐศาสตร์

วารสารสถาบันพระปกเกล้า

 • นิยม รัตอมฤต, และอุดม รัฐอมฤต. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 17(2), 20-36. 
 • สุนทรชัย ชอบยศ. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนารากฐานท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 17(2), 115-138. 
 • อรรถสิทธิ์ พานแก้ว. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองของผู้เลือกตั้งครั้งแรก. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 17(2), 5-19. 

หมวดวิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

วารสารอาหารและยา

 • กุลทรัพย์ ตันตระการสกุล, และ วรสุดา ยูงทอง. (กันยายน-ธันวาคม 2562). การพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุเสพติดที่จำเป็นทางการแพทย์. วารสารอาหารและยา, 26(3), 41-53.
 • ดารณี เพ็ญเจริญ. (กันยายน-ธันวาคม 2562). การพัฒนาหลักเกณฑ์การกล่าวอ้างและการพิสูจน์การกล่าวอ้างสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย. วารสารอาหารและยา, 26(3), 25-40.
 • เอกลักษณ์ อินทรักษา, อรพรรณ ใจอุตม์, และ ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร. (กันยายน-ธันวาคม 2562). ผลิตภัณฑ์หมามุ่ยกับฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย. วารสารอาหารและยา, 26(3), 4-9.