สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 : ตุลาคม 2563

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2563
เดือน :
10
จำนวนหน้า :
38

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์

คำสำคัญ: นโยบายสาธารณะ, กระบวนการนโยบายสาธารณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การพัฒนาองค์การ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, กลยุทธ์

[H 97 ณ322น 2561]

 

รู้ทันอนาคตที่ (อาจจะ) ไม่มีคุณ

คำสำคัญ: หุ่นยนต์, โลกดิจิตอล, โลกอนาคต

[HC 79.T4 ร194ร 2560]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์

คำสำคัญ: ยืม, ฝากทรัพย์, สัญญา, สัญญายืม, สัญญาฝากทรัพย์

[KS 42 ผ951ค 2562]

 

รวมฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ

คำสำคัญ: แรงงาน, จ้างทดลอง, โบนัส, ค่าจ้าง, เลิกจ้าง, ฎีกาด้านแรงงาน

[KM 16 พ996ร 2563]

 

คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

คำสำคัญ: ระบบศาล, รัฐธรรมนูญ, อำนาจศาล, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม, ผู้พิพากษา, องค์คณะผู้พิพากษา, คำพิพากษา

[KT 13 พ993ค 2562]

 

วิชาว่าความและมรรยาททนายความ

คำสำคัญ: มรรยาททนายความ, ศาล, คดี, ประมวลกฎหมาย, อุทธรณ์และฎีกา, พยาน, พินัยกรรม, คดีปกครอง, นิติกรรมสัญญา

[KU 135 ม484ว 2562]

 

บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง

คำสำคัญ: กฎหมายปกครอง, การกระทำทางปกครอง, คำสั่งทางปกครอง, ฝ่ายปกครอง

[KE 71 ว225บ 2562]

 

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

คำสำคัญ: กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, ทรัพยสิทธิ, กรรมสิทธิ์, ครอบครองปรปักษ์

[KS 53 ศ242ค 2562]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

อิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย

คำสำคัญ: อิศปปกรณัม, นิทานอีสป

[PN 981 อ754 2562]


หนังสือหมวดเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง (S)

ระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น-นัยยะต่อประเทศไทย

คำสำคัญ: Organic JAS, Teikei, สินค้าเกษตรอินทรีย์, ระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น

[S 605.5J3 ส731ร 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

สุขภาพคนไทย 2563 สองทศวรรษปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลว และความสำเร็จ

คำสำคัญ: สุขภาพคนไทย 2563, ปฏิรูปการศึกษา, วัยรุ่น, เยาวชนไทย, นโยบาย, PM 2.5, WHO

[ศธ 07/6 3.1 613 2563]

 

งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสำคัญ: การคลังของรัฐบาล, งบประมาณโดยสังเขป 2563

[นร 07 3.1 352.4 2563]

 

Thaihealth Watch 2020 จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2563

คำสำคัญ: กัญชา, ขยะอาหาร, สุขภาพคนไทย, โรคซึมเศร้า, E-sport, P.M.2.5, Fake News

[สบ 10 3.1 613 2563]

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ 4,810 โครงการ ตั้งแต่ปี 2495-กันยายน 2562

คำสำคัญ: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562, พระราชดำริ, พระบรมราโชวาท

[กร 04 1.2 2562]

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2561

คำสำคัญ: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง, การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมือง, พรรคการเมือง, รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

[ลต 14 1.2 2561]

 

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2562: เสริมสร้างธรรมาภิบาล พัฒนางานสู่สากล

คำสำคัญ: รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2562, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

[ตร – 1.1 2562]

 

รายงานการเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International federation of Library Association and Institutions: IFLA) ณ กรุงเอเธนส์ (Athens) สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-1 กันยายน 2562

คำสำคัญ: การประชุมสามัญประจำปี, รายงานการเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ประจำปี 2562, สถาบันห้องสมุด, กรุงเอเธนส์, สาธารณรัฐเฮลเลนิก, ห้องสมุด, IFLA, สนทนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง, ห้องสมุดและบริการวิจัยของรัฐสภา, Pre-Conference

[สผ 12 7.1 020.621 2562]

 

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำสำคัญ: ข้อมูลข่าวสาร, รายงานผลการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2561, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

[สผ 03 1.2 2563]