สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 : พฤศจิกายน 2563

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2563
เดือน :
11
จำนวนหน้า :
48

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (B)

จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คำสำคัญ: พระราชพิธีสถาปนา, สมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร), วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

[BQ 998 ศ528จ 2563]

 

วิธีตัดสินใจของคนที่ทำงานไม่เคยพลาด

คำสำคัญ: การทำงาน, ประสิทธิภาพในการทำงาน, การพักขณะอยู่ในที่ทำงาน, ขณะทำงาน, วิธีจัดการงาน, การลดความสูญเปล่าในการทำงาน

[BF 481 ซ213ว 2563]


หนังสือหมวดประวัติอารยธรรม โบราณคดี (C)

ชื่อ แซ่และระบบตระกูลแซ่: อัตลักษณ์สำคัญเบื้องต้นของคนจีน

คำสำคัญ: ระบบตระกูลแซ่, ชื่อ แซ่, คนจีน, นามสกุล, การรวมชาติจีน

[CS 2990 ถ332ช 2559]


หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งชาติพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์

คำสำคัญ: พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งชาติ, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

[DS 578.3 พ342 2562] 

 

พระเจ้าตากกษัตริย์นักการค้า และธนบุรีศรีมหาสมุทร

คำสำคัญ: พระเจ้าตาก, พระเจ้าตากสิน, ธนบุรีศรีมหาสมุทร, พระยาตาก, ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง, การค้าทางทะเล, เฉียนหลงหว่างตี้, การสถาปนาธนบุรี

[DS 577 ก581พ 2561]

 

สยามรัฐท่ามกลางจักรวรรดินิยม

คำสำคัญ: จักรวรรดินิยม, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, แผนที่กรุงสยาม, ราชสมาคมภูมิศาสตร์, ประวัติรถไฟไทย, นักสำรวจฝรั่งเศส, สยามประเทศ, สมบัตินครวัด, เส้นทางรถไฟไทยไปจีน

[DS 582 ก976ส 2563]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

ปล่อยใจคิด ไม่ติดกรอบ

คำสำคัญ: จีน 5.0, อะไจล์ มานิเฟสโต, ทักษะแห่งอนาคต, โอโมเตะนาชิ, มดการเงิน, แอปเปิลสีเขียว

[HF 1008 ก327ป 2563]

 

เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย: แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ

คำสำคัญ: เครื่องมือวิจัย, การสร้างเครื่องมือวิจัย, ตัวแปร, ข้อมูล, เครื่องมือวัดความสามารถทางสมอง, เครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย, การออกแบบเครื่องมือวิจัย, การเลือกใช้เครื่องมือวิจัย, เครื่องมือวัดทักษะปฏิบัติ, การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

[H 62.A9 ช685ท 2560]

 

ประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ

คำสำคัญ: การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ, การปฏิวัติอุตสาหกรรม, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, จีน, ลาตินอเมริกา, สหรัฐอเมริกา, รูปแบบการปฏิบัติอุตสาหกรรม, รัสเซีย, รุสเซีย

[HD 2321 ฉ233ป 2563]

 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม: ศักยภาพการแข่งขันสู่โลกอนาคต

คำสำคัญ: Creativity, innovation, การสร้างสรรค์, ประดิษฐการ, นวัตกรรม, ทรัพย์สินทางปัญญา, นวัตการ, องค์กรนวัตกรรม

[HD 45 ช851ก 2550]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น

คำสำคัญ: การย้ายถิ่น, สถิติการย้ายถิ่น, เศรษฐศาสตร์ของการย้ายถิ่นฐาน, ตลาดการย้ายถิ่นฐาน, ผู้ย้ายถิ่น, แรงงานข้ามชาติ, การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ

[JV 6217 ก892ศ 2563]

 

ความหวังและความน่าจะเป็น: ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

คำสำคัญ: พรรคการเมืองไทย, สถาบันทางการเมือง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, ผู้มีส่วนได้เสีย, อนาคตพรรคการเมืองไทย, การออกแบบพรรคการเมืองไทย, ความขัดแย้งทางการเมือง

[JQ 1749.A795 ณ260ค 2562]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

ผลผูกพันของข้อเท็จจริงในคำพิพากษา

คำสำคัญ: คำพิพากษา, ความเป็นที่สุดของคำพิพากษา, ผลผูกพันของข้อเท็จจริงตามคำพิพากษา

[KB 20 ก975ผ 2563]

 

การระงับข้อพิพาททางสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ: การระงับข้อพิพาท, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, การโอนสิทธิเรียกร้อง, เทคนิคการทำสัญญา, CLICC, อายุความ, อนุญาโตตุลาการ, ข้อพิพาททางสัญญาระหว่างประเทศ, หลักกฎหมายขัดกัน, ข้อสัญญาเลือกศาล, กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญาอนุญาโตตุลาการ, Choice of Court Agreement

[KK 41 ข634ก 2563]

 

รวมกฎหมายดิจิทัล

คำสำคัญ: กฎหมายดิจิทัล, การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย, การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

[KR 112 ร155]

 

คู่มือการใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูปประเทศ พุทธศักราช 2560

คำสำคัญ: รัฐธรรมนูญ, มีชัย ฤชุพันธ์, สิทธิประชาชน, นิติกรภาครัฐ, ศาลข้าราชการทุจริต, หลักนิติธรรม, การปฏิรูปตำรวจ, นักกฎหมายภาครัฐ, การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม, การปฏิรูปท้องถิ่น, นิติกรท้องถิ่น

[KD 52 ธ623ค 2561]

 

องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง

คำสำคัญ: การปฏิรูปการเมือง, การเมืองใหม่, ความสมดุล, ระบบการเมือง, ระบบรัฐสภา, รัฐธรรมนูญ, องค์กรอิสระ

[KE 141 น641อ 2562]

 

การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์

คำสำคัญ: เหตุผลทางนิติศาสตร์, การบัญญัติกฎหมาย, ความสัมพันธ์ระหว่างตรรกศาสตร์, ภาษาศาสตร์และนิติศาสตร์

[KC 1 ภ661ก 2562]


หนังสือหมวดอาเซียน 

บุคคลสำคัญในอาเซียน

คำสำคัญ: บุคคลสำคัญ, อาเซียน, ไทย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว, เมียนม่าร์, เมียนมา, พม่า, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, บรูไนดารุสซาลาม

[ASEAN DS 524.2 ส833บ 2561]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างไทยในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คำสำคัญ: กลยุทธ์การแข่งขัน, ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กลุ่มประเทศ CLMV, สปป.ลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

[ว HD 9715.L28 ท478ก 2560]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสำคัญ: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, หลักการและวิธีการตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2561

[กค 04 1.2 2561]

 

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2561

คำสำคัญ: ความรุนแรงในครอบครัว, รายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2561, มาตรา 17, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

[พม 04 7.3 306.87 2561]