สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
02
จำนวนหน้า :
27

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ (D)

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 27 จังหวัดสมุทรสงคราม

คำสำคัญ: สมุทรสงคราม, วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร, แม่กลอง, เมืองบางช้าง, ดนตรีไทย, เกลือจืด, ปลาทู, กลุ่มชาติพันธุ์ไท, ไทยทรงดำ

[DS 589.S26 ศ528ป 2564 ล.27]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

พื้นฐานการเงินธุรกิจ

คำสำคัญ: การกำกับดูแลกิจการ, การเงินธุรกิจ, การวิเคราะห์บริษัท, งบประมาณลงทุน, เงินทุนหมุนเวียน

[HG 4244.655 ต199พ 2564]

 

มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน

คำสำคัญ: การวัดผลการดำเนินงานระดับสากล, มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน, การลงทุน

[HG 4529 ต199ม 2564]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563

คำสำคัญ: การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน, จับชีพจรประชาธิปไตยไทย 2563, ตัวชี้วัดประชาธิปไตย

[JC 423 ถ282ก 2564]

 

การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลางการแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดินและแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ

คำสำคัญ: การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ, การอภิบาลโดยเครือข่าย, การจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการปกครอง, ตัวแบบ, บริหารราชการแผ่นดิน, สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลาง

[JF 1358 ว358ก 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการสัมมนาออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับภาคประชาสังคม : ความท้าทายประชาธิปไตยไทย กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

คำสำคัญ: ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... , ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... , องค์กรภาคประชาสังคม, องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน, กฎหมายเกี่ยวกับภาคประชาชน

[KH 19.2 ถ282ร 2564]

 

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คำสำคัญ:พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ประมวลรัษฎากร

[KI 22 ว872ค 2564]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

พลังของแผ่นดิน

คำสำคัญ: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, รัชกาลที่ 9, พระราชประวัติ, พระบรมราโชวาท, พระราชดำรัส

[PN 4193.K5 ภ671พ 2562]


หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2565

คำสำคัญ: ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565, นวัตกรรม, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม

[T 173.8 ผ931 2564]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอล

คำสำคัญ: กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, ธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล, พฤติกรรมผู้บริโภค, สื่อ, โทรทัศน์, ระบบดิจิตอล, ระบบแอนะล็อก, วิทยุ, สื่อออนไลน์, รายได้ครัวเรือน

[ว HE 8700.9.T5 ค121ร 2564]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2564

คำสำคัญ: เครื่องชี้ภาวะสังคม 2564, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ตัวชี้วัด

[ทก 05 2.2 361 2564]

 

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2564

คำสำคัญ: รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2564, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สถิติรายปี

[ทก 05 2.3 314.5 2564]

 

คู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

คำสำคัญ: คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, คู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด, เจ้าอาวาส, บัญชีทรัพย์สินของวัด, พระสังฆาธิการ, สภาผู้แทนราษฎร

[รภ 18 3.2 201.7 2564]