อินโฟกราฟิก เรื่อง วิชาชีพการสัตวบาล

อินโฟกราฟิก เรื่อง วิชาชีพการสัตวบาล
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

เรื่องด่วนที่ 3 ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 มกราคม 2564​ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....​

วิชาชีพสัตวบาล หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เลี้ยง การปรับปรุงและบำรุงพันธ์สัตว์เลี้ยง​
การจัดการอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดการสุขาภิบาลต่อสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการจัดการผลิตผล และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาขีพ​การสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์​

เอกสารประกอบการพิจารณา เล่มนี้ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1

  • หลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....[คณะรัฐมนตรี]
  • สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....[คณะรัฐมนตรี]

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์

​ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  • ความเห็นเกี่ยวกับนักสัตวบาลและวิชาชีพการสัตวบาล
  • สถาบันการศึกษา ผู้จบการศึกษา และผู้ประกอบการอาชีพสัตวบาล
  • จำนวนฟาร์มมาตรฐานแยกตามชนิดสัตว์


อ่านเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....​

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 มกราคม 2564​