อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้านการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

คณะกรรมาธิการฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพนันออนไลน์ที่กระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้มีการศึกษาสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ แนวทางและกลไก รูปแบบ องค์ประกอบ ภารกิจ บทบาทของค์กรหลักทีดูแลจัดการปัญหาการพนันออนไลน์ ผลักดันให้มีกฎหมายเพื่อกำกับดูแลเป็นกรอบป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ผลกระทบที่เกิดจากการพนัน

  1. ด้านเศรษฐกิจ : ขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ก่อหนี้สิน
  2. ด้านสังคม : เสพติดพนัน ส่งผลต่อการงาน การเรียน ทำผิดกฎหมาย ก่ออาชญากรรม
  3. ด้านสุขภาพ : ส่งผลกระทบต่อสมอง ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบ 5 ด้าน

  1. ผลักดันประเด็นการรู้เท่าทันพนันออนไลน์เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน
  2. สร้างและพัฒนาให้เกิดกลไกในกำกับของรัฐ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน
  3. สร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ และเผยแพร่ความรู้
  4. ส่งเสริมบทบาท ระดมความร่วมมือ ป้องกัน ลดผลกระทบ ให้คำปรึกษา บำบัดเยียวยา
  5. การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวัง ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย