แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ แบ่งตามแหล่งความรู้

ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม IFLA

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Event Date: 2559-08-09 ถึง 2559-08-20
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2556-08-13 ถึง 2556-08-24