แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ แบ่งตามแหล่งความรู้

ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2561-09-27
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. คณะทำงานเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่
Event Date: 2560-06-30; 2560-08-04
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. คณะทำงานจัดการความรู้
Event Date: 2559-11-07
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
Event Date: 2558-09-18
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2558-10-19 ถึง 2558-10-21; 2558-11-06 ถึง 2558-11-08