แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ แบ่งตามปี

ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2549-11-30
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2549-11-09
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2549-10-19