แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ แบ่งตามปี

ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2551-11-12
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2551-11-11 ถึง 2551-11-12
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2551-11-04