แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ แบ่งตามปี

ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
Event Date: 2556-10-31
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Event Date: 2556-11-08
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2556-09-02 ถึง 2556-09-03

ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ

ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม IFLA

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2556-08-13 ถึง 2556-08-24

ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม ISPRS