รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สสช. เชิงรุก ตอน เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สสช. เชิงรุก ตอน เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2550 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร ๘ ว.
  2. นางสาวพจนา ธิรามนตร์, วิทยากร ๘ ว.
  3. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากร ๘ ว.
  4. นายจันทมร สีหาบุญลี, วิทยากร ๖
  5. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร ๔
วันที่เข้าร่วม :
2550-03-01
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :