รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Online Information and Education Conference 2008

การสัมมนา เรื่อง Online Information and Education Conference 2008 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ 6
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ 5     
  3. นางขัตติยา ทองทา, บรรณารักษ์ 5     
  4. นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ 4
วันที่เข้าร่วม :
2551-11-11 ถึง 2551-11-12
ปีที่เข้าร่วม :
2551
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :