การประชุมใหญ่ประจำปี สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ครั้งที่ 79 ประจำปี 2556

การประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions : IFLA) และ สมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliament Libraries of Asia and The Pacific : APLAP) ระหว่างวันที่ 13 – 24 สิงหาคม 2556 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 

ส่วนที่ 1 การประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 29 ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ประจาปี 2556 จัดขึ้นร่วมกับการประชุมของสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ การสนับสนุนงานนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดกฎหมายที่ดี : บทบาทสำคัญของห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย (Making Better Laws : The Unique Role of Parliamentary Library and Research Services)

ส่วนที่ 2 การประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 79 ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ประจาปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “ห้องสมุดในอนาคต : โอกาสที่ไม่สิ้นสุด” (Future Libraries : Infinite Possibilities) 

วันที่เข้าร่วม :
2556-08-13 ถึง 2556-08-24
ปีที่เข้าร่วม :
2556
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม IFLA
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :