รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ ยุคใหม่

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 2 – วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ แขวงคลองมหานาค กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  2. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-09-02 to 2558-09-04
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :