รายงานการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง การก่อการร้ายระหว่างประเทศกับการเมืองโลกในโลกมุสลิม

การเสวนาวิชาการ เรื่อง การก่อการร้ายระหว่างประเทศกับการเมืองโลกในโลกมุสลิม จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอดนตรีแะการแสดงอโศกมนตรี (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายยอดชาย วิถีพานิช, วิทยากรชำนาญพิเศษ
  2. นางสาวศรันยา สีมา, นิติกรชำนาญพิเศษ
วันที่เข้าร่วม :
2559-02-17
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :