รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตศึกษา...แรงบันดาลใจต่อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของผู้ทำงานในวิชาชีพสารสนเทศ”

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตศึกษา...แรงบันดาลใจต่อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของผู้ทำงานในวิชาชีพสารสนเทศ” (Future Studies…Inspiration for innovation and design thinking of information professionals) จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ    
  2. นางสาววลัยรัตน์  ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาววัลยา  พุ่มต้นวงค์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  4. นายอุดมศักดิ์ โกสิทธิ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วันที่เข้าร่วม :
2565-08-26
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :