นางชลธิรศม์ พัฒนเมธีวัชร์

Mrs. Choltiros Phattanameteewa

นางชลธิรศม์ พัฒนเมธีวัชร์

เจ้าพนักงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) :
0-2244-2055, 0-2244-2061
โทรสาร :
0-2244-2074
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ