กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

เจ้าพนักงาน