นายเชษฐา ทองยิ่ง

Mr. Chetha Thongying

นายเชษฐา ทองยิ่ง

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ตำแหน่ง :
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
ผลงาน

Academic Focus

Hot Issue

ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ

 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 8

เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

วารสารการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รัฐสภาสาร