ญัตติ

ญัตติ

ญัตติ (Motion) คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ญัตติ เสนอได้ทั้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา จะมีผู้รับรองหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม

คำศัพท์ในภาษาอื่น :
motion
คำสำคัญ :
ญัตติ
ผู้จัดทำ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
วันที่เผยแพร่ :