นิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่างวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่างวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา

โปสเตอร์ นิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม