ขอเชิญรับฟัง Library Talk หัวข้อ "การลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย หอสมุดรัฐสภา และคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟัง Library Talk หัวข้อ "การลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 -11.30 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา B1-2  ชั้น B1 อาคารรัฐสภา หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางระบบอินทราเน็ตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ Facebook Page "หอสมุดรัฐสภา" 

ขอเชิญรับฟัง Library Talk หัวข้อ "การลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566