หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 20 ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าขั้นพื้นฐาน

ผู้บรรยาย :
จ่าอากาศตรี พฤกษา ดินรมรัมย์ กลุ่มงานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย สำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร