ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ฐานข้อมูลแบบเปิด

ฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านกระบวนการนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในรูปแบบดิจิทัล เริ่มตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจนถึงประกาศใช้เป็นกฎหมาย ในส่วนข้อมูลวิชาการและกฎหมายนำเสนอประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ บุคคลในวงงานรัฐสภา ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป