ฐานข้อมูลกฎหมายในประเทศสมาชิกอาเซียน: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ฐานข้อมูลแบบเปิด

ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียนนี้ ได้ถูกรวบรวมไว้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนได้