ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

ฐานข้อมูลแบบเปิด

ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมาย อันเปรียบเสมือนที่ปรึกษาด้านกฎหมายของวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำหรับสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด