ProQuest Dissertations & Theses A&I

ฐานข้อมูลที่บอกรับ

ProQuest Dissertations & Theses A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียเอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน

  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1861
  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980
  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี 1988
  • ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของ วิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่อง ที่มีให้บริการ
  • ทุกๆ ปี จะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 60,000 ชื่อเรื่อง และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้น 12,000 ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา