โครงสร้างการบริหารงาน

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

The Secretariat of the House of Representatives

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Secretary-General
นางพรพิศ  เพชรเจริญ

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Deputy Secretary-General
นายคุณวุฒิ  ตันตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

Director of the Bureau
นายมาณิช  อินทฉิม