โครงสร้างการบริหารงาน

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

The Secretariat of the House of Representatives

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Secretary-General
ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์   สุขะนันท์

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Deputy Secretary-General
นายณัฏฐกฤษฎ์   วงศ์เจริญ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

Director of the Bureau
นายมาณิช  อินทฉิม

 
TH