การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ประเภทสถาบันและนักวิชาการอิสระ

เงื่อนไขการขอทุนวิจัย

  • เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่องตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • เป็นการศึกษาวิจัยตามข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งได้แจ้งไว้ในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่จัดทำขึ้นตามแบบเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ว.1)

ระยะเวลาการขอรับทุน

ตามกำหนดการในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

คณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย

การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

เป็นไปตามสัญญาจ้างทำการศึกษาวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เงื่อนไขการขอทุนวิจัย

  • เป็นข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนากระบวนการ สถาบัน และงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
  • เป็นข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ/รับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สามารถจัดทำวิทยานิพนธ์แล้ว

ระยะเวลาการขอรับทุน

เปิดรับสมัครตลอดปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  • เป็นนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
  • เป็นผู้ดำเนินการวิจัยด้วยตนเองและไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานใดมาก่อน

วงเงินอุดหนุนการวิจัย

  • ระดับปริญญาโท ไม่เกินรายละ 75,000 บาท
  • ระดับปริญญาเอก ไม่เกินรายละ 150,000 บาท

การพิจารณาข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

เป็นไปตามสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

TH