การสนับสนุนการวิจัยด้านการเมืองการปกครอง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ในด้านการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับงานตามอำนาจหน้าที่ของสภาและคณะกรรมาธิการ

ภารกิจประการหนึ่งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ การสนับสนุนข้อมูลวิชาการประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภาและคณะกรรมาธิการ

ที่มาของข้อมูลวิชาการ

ข้อมูลวิชาการส่วนหนึ่งมาจาก

  • งานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ
  • งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • งานวิจัยของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภารกิจด้านการวิจัย

สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภา

กิจกรรมด้านการวิจัย

1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

  • ประเภทสถาบันและนักวิชาการอิสระ
  • ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 

  • จัดสัมมนาผลงานวิจัย โดยความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม (สกสว.)
  • บทความในรายการ "วิจัยก้าวไกล" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (87.5 MHZ) ทุกวันเสาร์ เวลา 07.30-08.00 นาฬิกา
  • บทความใน เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development Newsletter)
  • บทความใน วิจัยปริทัศน์ (Research Review Article)
  • เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และรายงานวิจัย ทางเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา (https://library.parliament.go.th/)
TH