พัฒนาการการปรับตัวทางการเมืองของกลุ่มอำนาจท้องถิ่นภายหลังการผนวกดินแดนของสยาม (พ.ศ. 2442-2547) : กรณีศึกษา ตระกูล ณ เชียงใหม่

Development of Political Adjustment of Local Power Groups After the Thai Kingdom’s Annexation Policy (B.E. 2442-2547): A Case Study of the Na Chiang Mai Family
ผู้แต่ง :
เบญจวรรณ บุญโทแสง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ :
2550
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

ปริญญาบัตร : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง