แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง บทบาท หน้าที่ การดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
จำนวนหน้า :
140
เลขมาตรฐานประจำหนังสือ :
978-974-9614-46-4
ปีที่เผยแพร่ :
2550
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร