ผลงานวิจัยของรัฐสภา

- อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ (2563)
- ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ (2563)
- ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2557)
- ปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2555)
- ฐากูร จุลินทร, วิทยากร 7 ว, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2554)
- ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร 5, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2552)
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ (2551)
- คณะทำงานศึกษาและดำเนินการจัดทำวิจัย โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา (2550)