การปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับการประสานงานของบุคลากร สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

A Practice of Sangahavatthu and Coordinating Operation of Bureau of Printing, The Secretariat of The House of Representatives
ผู้แต่ง :
กัลยา โชติธาดา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ :
2555
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

สาขา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

  1. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D. (Pol.Sc.)
  2. อาจารย์พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ ประโยค.1-2, น.ธ.เอก, พธ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
  3. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ป.ธ.7, พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D. (Sociology)