การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ

The Political Communication on Internet in the Periods of the Opposition against the Thaksin Government
ผู้แต่ง :
ณัฐกานต์ กูลณรงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ :
2550
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

ปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง