โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมซีไรท์ที่สื่อสะท้อนสภาพการเมืองไทย

Figures of Speech in the S.E.A. Write Award Literature Depicting Thai Politics
ผู้แต่ง :
ชาตบุษย์ นฤดม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนหน้า :
252
ปีที่เผยแพร่ :
2550
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

ภาควิชา ภาษาศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ปีการศึกษา 2550
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนาลัย บูรพาชีพ