รัฐสภาไทย ปี 2538-2544 : เล่ม 3 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จำนวนหน้า :
238
เลขมาตรฐานประจำหนังสือ :
974-8056-77-5
ปีที่เผยแพร่ :
2548 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร