รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การศึกษาการบังคับใช้

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
จำนวนหน้า :
257
เลขมาตรฐานประจำหนังสือ :
978-974-9614-58-7
ปีที่เผยแพร่ :
2551
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักวิชาการ