รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

A Study of factor that Relation to Organizational Citizenship Behavior of The government officers in Bureau of Academic Services, The Secretariat of The House of Representatives
ผู้แต่ง :
สิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากร 6
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
จำนวนหน้า :
93
ปีที่เผยแพร่ :
2554
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักวิชาการ

 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และศึกษาระดับการรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์กร รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวัดข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และความยุติธรรมภายในองค์กร โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. ข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง ( X = ๓.๙๗)
  2. ข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๕)
  3. มีปัจจัยอยู่หนึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ คือ ปัจจัยด้านเงินเดือน (r = .๒๔) ส่วนปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์การทำงาน ระดับการศึกษา ตำแหน่งระดับ หรือซี และการรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หรืออาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยด้านเงินเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ส่วนปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์การทำงาน ระดับการศึกษา ตำแหน่งระดับหรือซี และการรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์กร ไม่มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร

The purpose of this research is to investigate the level of Organizational Citizenship Behavior : OCB and the level of perception of Fairness in Organization, including the factors which related to the Organizational Citizenship Behavior of the government officer in Bureau of Academic Services, The Secretariat of The House of Representatives. The target of this study is 104 government officers in Bureau of Academic Services, The Secretariat of The House of Representatives. The questionnaire is designed to collect individual information in order to analyze personal data on OCB and the perception of Fairness in Organization. The results have been shown as follows;

  1. The government officers in Bureau of Academic Services, The Secretariat of The House of Representatives have a high level of Organizational Citizenship Behavior. ( X =3.97)
  2. The government officers in Bureau of Academic Services, The Secretariat of The House of Representatives have a medium perception of Fairness in Organization. ( X =3.45)
  3. The only significant factor (0.05) related to Organizational Citizenship Behavior is salary factor (r = 0.24) whereas other factors; age, experience , education , common level , and the perception of Fairness in Organization are not significant to Organizational Citizenship Behavior.